Voorwaarden

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de opdrachtovereenkomst tussen groenjournalist Jacqueline van Wetten (www.groenjournalist.nl) en de opdrachtgever voor zover van deze voorwaarden in de opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Jacqueline van Wetten wordt hierna genoemd: leverancier. De opdrachtgever wordt hierna genoemd: afnemer.

 

Kennismaking
1. Aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden. Indien het eerste gesprek verder gaat dan een presentatie van de leverancier en een kennismaking met het gevraagde werk, bijvoorbeeld omdat de presentatie overgaat in een werkbespreking en al direct wordt ingegaan op mogelijke oplossingen, dan kunnen er kosten in rekening worden gebracht. Stelt de afnemer prijs op een verslag van het gesprek, met eventuele voorstellen voor een vervolgbespreking,dan geldt het afgesproken uurtarief.

 

Offerte en offertekosten
2. Elke offerte is vrijblijvend en geldt voor één maand. Ook een offerte die in competitie wordt uitgebracht is vrijblijvend. Deze geldt tot een beslissing in de competitie wordt genomen maar niet langer dan twee maanden.
3. De kosten van omvangrijke offertes kunnen in rekening worden gebracht. Ook al betaalt de afnemer de offerte, de in deze offerte geleverde voorstellen blijven eigendom van de leverancier en worden tegen onrechtmatig gebruik beschermd op grond van artikel 162, Boek 6, van het Burgerlijk Wetboek.
4. Gaat de afnemer akkoord met de offerte dan worden de afspraken mondeling of schriftelijk (via e-mail) bevestigd. Na bevestiging is sprake van een opdracht.

 

Opdracht
5. De leverancier verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de briefing. Als het werk uit een Nederlandstalige tekst bestaat, zal deze in goed Nederlands en in de standaardspelling geschreven zijn.
6. De afnemer heeft de plicht alle informatie die nodig is om de opdracht goed uit te voeren op tijd en correct aan te leveren.
7. Indien de levering een tekst bevat, zal de offerte betrekking hebben op levering van de concepttekst en eenmaal een herziening na overleg met de afnemer. Meer herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de geoffreerde prijs inbegrepen en zullen apart in rekening worden gebracht. Ook bij andere leveringen is in principe één herziening in de prijs inbegrepen, tenzij expliciet iets anders wordt overeengekomen.
8. Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging uitgebreid wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. De aanvullende opdracht wordt vastgelegd in een aanvullende opdrachtbevestiging of wordt op verzoek eerst apart geoffreerd.
9. Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de afnemer de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is de leverancier niet verplicht teksten die nog niet gereed zijn te leveren. Hij heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op eventueel een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.
10. Als er sprake is van overmacht bij de leverancier (bijvoorbeeld ziekte) en dat van invloed is op het uitvoeren van de opdracht zal de afnemer daarvan onmiddellijk op de hoogte worden gebracht. Tijdens de periode van overmacht worden de verplichtingen van de leverancier opgeschort. Als vast komt te staan dat nakoming door overmacht niet mogelijk zal zijn, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke verklaring. De afnemer heeft de verplichting om van de leverancier het uitgevoerde gedeelte van de opdracht af te nemen en hem dat gedeelte te betalen. De leverancier zal zich inspannen om een geschikte vervanger te vinden die de werkzaamheden kan overnemen. De opdrachtgever is niet verplicht om van de diensten van deze vervanger gebruik te maken.

 

Aansprakelijkheid
11. De afnemer heeft als inhoudelijke deskundige de plicht de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart de leverancier tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving,
tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de leverancier.
12. De leverancier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, tenzij de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de leverancier. Voor het geval wordt geoordeeld dat de leverancier geen beroep op het voorgaande toekomt, geldt dat de leverancier jegens de afnemer uitsluitend aansprakelijk is voor vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag.

 

Auteursrechten
13. Zolang het werk niet is geleverd of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij de leverancier.
14. De leverancier van teksten en andere werken in de zin van de Auteurswet verleent bij levering een exclusieve licentie voor het eenmalige publicatierecht en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. De herpublicatie in het overeengekomen medium, de publicatie in enig ander medium en ieder ander gebruik dan overeengekomen is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de leverancier. De leverancier kan voor de toestemming een vergoeding vragen.
15. Na de exclusieve licentieverlening als bedoeld in artikel 14 behoudt de leverancier zijn auteursrechtelijke bevoegdheden.
16. Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. De afnemer moet deze bezwaren bij het verlenen van de opdracht ter kennis van de leverancier brengen en de leverancier moet deze bezwaren aanvaarden. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar. De leverancier kan eisen dat zijn naam niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem.
17. Bij ingrijpende wijziging van de geleverde tekst die niet de goedkeuring van de leverancier krijgt, kan hij op grond van de Auteurswet het gebruik van zijn tekst verbieden. In dat geval is de afnemer verplicht tot het betalen van het tot dan verrichte werk. Indien deze situatie leidt tot het tussentijds beëindigen van de overeenkomst, is de afnemer verplicht tot een schadevergoeding voor het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht.
18. Bij inbreuk op het auteursrecht is de afnemer schadevergoeding verschuldigd. Als inbreuk op het auteursrecht van de leverancier wordt onder meer beschouwd:
. hergebruik van zijn werk zonder toestemming;
. publicatie in enig ander medium dan overeengekomen;
· aantasting van zijn werk;
· publicatie zonder naamsvermelding.

 

Betaling
19. De betalingstermijn van de factuur is dertig dagen na factuurdatum.
20. Bij langdurige of omvangrijke opdrachten kan de leverancier betaling in termijnen verlangen. De betalingsverplichting geldt ook als de afnemer de geleverde teksten niet gebruikt.
21. Bij betalingen later dan dertig dagen na de factuurdatum is tevens de wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum die dertig dagen na de factuurdatum ligt. Hiervoor is geen aparte ingebrekestelling nodig. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van 200 euro.

 

Geheimhouding
22. De leverancier en de afnemer verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de
informatie. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de overeenkomst.

 

Geschillen
23. Op elke overeenkomst tussen de leverancier en de afnemer is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen
proberen deze in eerste instantie onderling op te lossen. Wanneer nodig wordt een beroep gedaan op een onafhankelijke derde partij. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld te schikken, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de leverancier.

Reacties zijn gesloten.